Ambulancia klinickej logopédie

Mgr. Lívia Hozlárová
Mgr. Lívia Hozlárová (rod. Adamická), odborný garant

Kvalifikácia

05/2019: ukončenie špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Písomná práca k špecializačnej skúške: Orálne zlozvyky u detí predškolského veku

Viac

2014: zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Klinická logopédia, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2013: Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2008 – 2013: Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia

Priebeh doterajšej praxe

2019: klinický logopéd v Ambulancii klinickej logopédie Mgr. Anny Majdanovej, PhD., plný úväzok

Viac

2013 – 2019: logopéd v Ambulancii klinickej logopédie Mgr. Anny Majdanovej PhD., plný úväzok

2012 – 2013: Mgr. Katarína Melicháreková- Ambulancia klinickej logopédie, logopéd

Odborné aktivity

2011 – ŠVOUČ práca, téma: Porozumenie viet – výkony dospelej intaktnej populácie

Viac

6/2011 – testovanie deti školského veku Testom porozumenia viet, výskum Katedry logopédie PdFUK zameraný na porozumenie viet u detí intaktných a detí s dyslexiou

Ďalšie vzdelávanie

„Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina.“
Termín: 27.5.2011
Lektor: PaedDr. Zita Sümegiová
Organizátor: Dialóg, s.r.o., Bratislava

Viac

„Myofunkčná terapia – Dysfunkcia orofaciálneho svalstva v detskom a dospelom veku“
Termín: 14.2.-15.2.2014
Organizátor: Logopédia s.r.o, Šustekova 2, Bratislava

„Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku“
Termín: 20.2.-21.2.2015
Organizátor: Logopédia s.r.o, Šustekova 2, Bratislava

„ABA Workshop – Postupy efektívneho učenia a učenie prvých zručností u ranných študentov“
Termín: 27.2.2015
Organizátor: Mgr. Zuzana Maštenová – Behaviorálne intervencie SK

„ABA Workshop – Učenie receptívnej identifikácie a receptívnych inštrukcií u ranných študentov“
Termín: 22.5.2015
Organizátor: Mgr. Zuzana Maštenová – Behaviorálne intervencie SK

„Augmentatívna a alternatívna komunikácia“
Termín: 23.5.2015
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov, Bratislava

„Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách“
Termín: 28.5.2015
Organizátor: Lenoris, n.o Trnava

„ABA Workshop – Rozvíjanie hry a hrových zručností u detí s diagnózou autizmu“
Termín: 12.6.2015
Organizátor: Mgr. Zuzana Maštenová – Behaviorálne intervencie SK

„Správanie a vplyv prostredia na správanie“
Termín: 23.9.2015
Organizátor: ACVA o.z. Akademické centrum pre výskum autizmu
Prednášajúci: Mgr. Ivana Trellová, BCBA

„Kurz raná intervencia“
Termín: 7.11. 2015
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov
Prednášajúci: Mgr. Svetlana Kapálková, PhD, Mgr. Hana Laciková, PhD., Mgr. Zlatica Hoppanová, Mgr. Michaela Hrmová, Mgr. Lucia Palugayová, Mgr. Alexandra Pyšná, Mgr. Oľga Tokárová, PhD. 

„Školský program INPP“
Termín: 3-4.2. 2016
Organizátor: Centrum AVARE
Prednášajúci: Mgr. Katarína Sipos

„Balbutologické sympózium spojené s workshopom“
Termín: 23-24.3.2017
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

„Hlasová výchova a technika mluvního projevu“
Termín: 25. 3. 2017
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov
Prednášajúci: Mgr. Regina Szymiková, PhD. 

„Sympózium Poruchy prehĺtania – Dysfágia“
Termín: 7-8.4.2017
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENTstudio, o.z.

„Intervencia pri zajakovosti“
Termín: 25. 11. 2017
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov
Prednášajúci: Mgr. Hana Laciková, PhD., Mgr. Michaela Hrmová Adamiková

„III.Klinicko – logopedické sympozium: Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie“
Termín: 22-23.6.2018
Organizátor: Asociacie klinických logopedů ČR, Česká asociace ergoterapeutů ČR, Asociace klinických psychologů ČR, 

„Holistický pohľad na dieťa od 0-36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko – logopedickej intervencie“
Termín: 21.9.2018
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita
Prednášajúci: PaedDr. Barbora Bunová, PhD., PhDr. Zuzana Vicenová

„Využitie Analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS“
Termín: 14-15.3.2019
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov,  Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra klinickej logopédie SZU
Prednášajúci: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

„Sympózium 12 hlavových nervov“
Termín: 26- 27.4. 2019
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENTstudio, o.z.

 „Vplyv príjmu potravy na rozvoj orálnych funkcií“
Termín: 25-26.10.2019
Organizátor: Logopédia s.r.o, : Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku

„Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS“
Termín: 7.-8.11.2019
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta

Mgr. Radoslava Máťašová, logopéd v zdravotníctve

Kvalifikácia

2022 – trvá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Zaradená do špecializačného štúdia v odbore Klinická logopédia
na Lekárskej fakulte SZU

Viac

2015 – 2020 Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave,
odbor logopédia
Záverečná práca na tému Hodnotenie porozumenia u detí
v ranom veku pod vedením doc. Svetlany Kapalkovej

Priebeh doterajšej praxe

08/2022 – trvá Ambulancia klinickej logopédie Mgr. Lívia Hozlárová

Viac

2020 – 2022: Ambulancia klinickej logopédie PhDr. Zuzana Vicenová

Logopéd – logopedická starostlivosť pre deti s NKS; vedenie skupinových terapií; vedenie vzdelávacích aktivít pre rodičov

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A INÉ PRÍSPEVKY

Kapalková, S., Lizáková, R. (2021): Hodnotenie úrovne porozumenia
u detí raného veku do tretieho roka. Listy klinické logopedie 2021/II,
s 4-11. DOI: 10.36833/lkl.2021.009

Viac

29.4.2022 Rozhovor pre portál edual.sk na tému Logopédia nie je len o reči,
ale aj o porozumení. Nájdete na www.edual.sk v sekcii Rozhovory

Ďalšie vzdelávanie

„Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina“
Termín: 03/2022
Lektor: PaedDr. Zita Sumegiová
Organizátor Dialóg s.r.o. Bratislava

„XVII. Medzinárodná konferencia“

Termín: 12. -14.10.2022

Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

„Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP“

Termín: 30.9.- 1.10.2022

Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP)

„Myobrace – poruchy dýchania a myofunkčné poruchy“

Termín: 24.10.2022

Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP)

Viac

„Základy detskej neuropsychológie“
Termín: 04/2022
Letor: Tatiana Ustanovich
Organizátor: Logopédia s.r.o, Šustekova 2, Bratislava

„Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku – metodický
seminár“
Termín: 06/2021
Lektor: doc. Svetlana Kapalková
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

„ABA workshop s prednáškami pre odborníkov“
Termín: 05/2021
Lektor: Mgr. Jana Muránska, PhD
Organizátor: Rata s.r.o.

„Konferencia Dieťa v ohrození – Aby pomoc prišla včas“
Termín: 2019

Spôsob objednávania

Termín na vyšetrenie je možné dohodnúť si telefonicky, e-mailom, prípadne osobne počas ordinačných hodín.

Dokumenty

V prípade záujmu o nahliadnutie do dokumentov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ma kontaktujte e-mailom.

Kontakt

Telefón

0948 282 035

Adresa

Piaristická 2, budova Stapring, 949 01 Nitra prízemie, blok B

Parkovanie

Možné vedľa budovy (do jednej hodiny bezplatne)

Ordinačné hodiny

Pondelok8:00 – 16:30
Utorok7:30 – 16:30
Streda7:30 – 15:30
Štvrtok7:30 – 15:30
Piatok7:30 – 14:00
Sobota a NedeľaNeordinujeme

Zmluvné poisťovne

Ambulancia klinickej logopédie je momentálne v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.